Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Zarząd Portu Jastarnia
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN MARINY JASTARNIA

REGULAMIN MARINY JASTARNIA

UL. PORTOWA 43, 84-140 JASTARNIA

TEL. BIURO: 0-58 673-59-60, BOSMAN: 798675458

E-MAIL: mzp@jastarnia.pl

 

1. Z ramienia Gminy Jastarnia administratorem przystani jachtowej "MARINA JASTARNIA" zlokalizowanej w basenie portowym jest Miejski Zarząd Portu Jastarnia.

2. Marina Jastarnia przyjmuje jednostki o dł. kadłuba do 12 m. i zanurzeniu nieprzekraczającym 3,2 m.

3. Załogi jednostek pływających korzystające z postoju w basenie jachtowym są zobowiązane do informowania Bosmana Mariny Jastarnia o każdym wpłynięciu oraz wypłynięciu jednostki przy użyciu telefonu, radiotelefonu (kanał wywoławczy 10), lub bezpośrednio w bosmanacie.

4. Każdorazowe wodowanie i podnoszenie jednostek może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody Bosmana Mariny.

5. Zobowiązuje się korzystających z Mariny do przestrzegania sposobów wodowania i podnoszenia jednostek, mając na uwadze dopuszczalne obciążenie nabrzeży 1 tony/m2, a w zakresie oznakowanych sekcji wzmocnionych do 5 t/m2. Zezwala się na przejazd dźwigów samojezdnych o nośności nieprzekraczającej 60 ton. Zabrania się przeciągania jachtów na kołach stalowych oraz innych niż tzw. "miękkie" (pełne gumowe, kauczukowe itp.).

6. Miejsce postoju jednostki wyznacza Bosman Mariny.

7. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie administracji Mariny załoga zobowiązana jest przycumować jednostkę na wskazane miejsce postoju (sytuacja taka może zaistnieć np. na czas trwania regat lub innych imprez). W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowanie się do poleceń, Bosmana może dokonać zastępczego przycumowania jednostki w inne miejsce z zachowaniem pkt. 26.

8. Wszelkie formalności związane z postojem jachtów przy nabrzeżu oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu u Bosmana Mariny w biurze Mariny, przedkładając i podpisując stosowne dokumenty (deklaracja postoju).

9. Na wezwanie Bosmana kapitan jednostki ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki załogi. Funkcjonariusze bosmanatu mają w czasie pełnienia służby prawo wstępu na jednostki , celem przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów portowych, oraz prawo kontroli jednostki w zakresie wyposażenia w sprzęt ratunkowy. Na wezwanie funkcjonariusza bosmanatu przystani, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się, dobić do wskazanego miejsca i przerwać podróż.

10. Opłaty za miejsca postojowe w Marinie wnosi się gotówką lub kartą z góry za zdeklarowany czas postoju określonej jednostki pływającej bez możliwości podnajęcia miejsca. Zapłata za postój może być dokonana przelewem tylko za zgodą Bosmanatu i tylko w przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej deklaracje do reprezentowania podmiotu, na który ma być wystawiona faktura (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji) i który ma uiścić opłaty.

11. W przypadku, kiedy jednostka korzysta z postoju przez czas dłuższy niż ten, za który została wniesiona opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za dodatkową ilość dni.

12. W przypadku nie uiszczenia należności z góry, zalegania z opłatami lub nie dopełnienia formalności określonych w niniejszym Regulaminie traci się uprawnienie do zniżek przewidzianych w cenniku Mariny, dotyczy to zarówno jednostek prywatnych, jak i klubowych - co w przypadku jednostek klubowych oznacza, że opłaty naliczane są na podstawie stawek podstawowych jak dla jednostek prywatnych.

13. Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez administracje przystani, w razie potrzeby w obecności Policji, inspekcji morskiej lub przedstawiciela Kapitanatu do natychmiastowego opuszczenia Mariny z zakazem powtórnego zawinięcia do przystani w Jastarni. Jednocześnie w przypadku zalegania z opłatami administrator skieruje odpowiedni wniosek o wpis podmiotu zalegającego z zapłatą do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

14. Jednostka, która nie zgłosi swojego wyjścia z przystani będzie miała naliczane należności z tytułu postoju.

15. Opłaty postojowe reguluje cennik zatwierdzony przez Kierownika Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia. Na podstawie wniosku Kierownika MZP Jastarnia, Burmistrz Miasta Jastarnia może zwolnić jednostkę z opłat.

16. Osoba podpisująca deklarację postoju wskazuje podmiot, w imieniu, którego zawiera umowę o postój. Osoba podpisująca deklarację przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy oraz odszkodowania dochodzonego zgodnie z pkt. 26.

17. Jednostki pływające z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po porcie z minimalną prędkością. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń manewrowych wewnątrz akwenu przystani jachtowej bez zgody kierownika Mariny.

18. Zabrania się blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających lub przystani.

19. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:

a) Wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki – wszelkie nieczystości należy zdawać w zamkniętych workach foliowych w punkcie segregacji śmieci:

b) Przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska:

c) Wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody odpowiednich władz;

d) Wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych ;

e) Prowadzenia handlu i działalności zarobkowej na terenie pomostów, falochronów i nabrzeżu bez zgody odpowiednich władz;

f) Skakania do wody oraz kąpieli w obrębie basenu jachtowego;

g) Łowienia ryb na falochronach, nabrzeżach i pomostach;

h) Wchodzenia na pochylnie w innym celu niż wodowanie jednostki, jak również zabrania się wjazdu na slip samochodami.

20. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

21. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa przystani ani przystań nie odpowiada. Zaleca się prowadzeni wacht oraz ubezpieczenie jachtów.

22. Zabrania się w pasie 7m od nabrzeża poruszanie się pojazdów zmechanizowanych oraz ich parkowania i postoju.

23. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów (notka sporządzona przez Bosmana), uprawnione są do interwencji odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów, a jednocześnie jednostka, której załogant dopuścił się naruszenia przepisów traci wszelkie zniżki przewidziane w cenniku.

24. Zaleca się bezpieczny sposób cumowania jachtów (poprzez umieszczenie odpowiednich cum, mooringów, szpringów).

25. Istnieje możliwość eksponowania reklam na terenie przystani po podpisaniu umowy z Miejskim Zarządem Portu Jastarnia. W przypadku pojawienia się reklam nieuzgodnionych wcześniej z kierownikiem mariny zostaną one zdemontowane i składowane na koszt i niebezpieczeństwo właściciela lub posiadaczy reklamy.

26. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia przystani lub za zanieczyszczenia środowiska odpowiadają solidarnie, materialnie wszyscy członkowie załogi jednostki, która je spowodowała wg protokołu strat.

27. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez obsługę Mariny.

28. Wpłynięcie na teren Mariny i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem.

29. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu „Konwencja Marpol 73/78”, „Konwencja Helsinki 74”, Zarządzenie Porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 3 z dnia 18 lipca 2000r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78 poz. 474 z póz. zm.) oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i Administracji Morskiej.

30. Niniejszy Regulamin Mariny Jastarnia został opublikowany W dniu 25 kwietnia 2009r.

Kierownik Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.

Kroll Marian

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Nowacki 11-04-2012 15:51:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Nowacki 25-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Mońko 19-03-2014 22:57:50