Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Zarząd Portu Jastarnia
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 02/12

 

 

Zarządzenie Nr 02/12 Kierownika MZP Jastarnia

z dnia 24 lipca 2012 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia

Nr 01/11 Kierownika MZP Jastarnia z dnia 29 kwietnia 2011 r.

 

1.      W rozdziale I „Postanowienia Ogólne”  w § 2 w punkcie 3 dodaje się nowy podpunkt „i” oraz rozszerza się zapis w punkcie 11 nadając mu nowe brzmienie.

2.      W Rozdziale II „Umowy o Świadczeniu Usług Portowych” zmienia się treść § 6, dodając do jego treści ust. nr 7,

3.      W Rozdziale III „Miejsca Postojowe i Miejsca Prowadzenia Działalności Gospodarczej”

w § 11 dodaje się ust. 3

w § 17 dodaje się punkt „d”,

w § 20 dodaje się punkt „i”,

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

ORAZ CENNIK USŁUG PORTOWYCH

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

 

Niniejsze zarządzenie – „Ogólne warunki umowy oraz Cennik Usług Portowych”

określa zakres i warunki świadczonych usług portowych przez Miejski Zarząd Portu
Jastarnia zwanego dalej MZP Jastarnia.

 

§2.

                                 Użyte w dalszej części regulaminu terminy oznaczają:

 

 1. „Użytkownik” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług portowych świadczonych przez MZP Jastarnia;
 2. „Infrastruktura portowa” – budynki i budowle będące w zarządzie MZP Jastarnia, w tym budowle hydrotechniczne portu Jastarnia;
 3. „Usługi portowe” – usługi świadczone przez MZP Jastarnia polegające na:

a.       udostępnianiu infrastruktury portowej w celu postoju statku bądź pojazdu,

b.      udostępnianiu infrastruktury portowej w celu wykonywania działalności gospodarczej przez Użytkownika,

c.       dostarczaniu energii elektrycznej,

d.      dostarczaniu wody słodkiej,

e.       odbiorze i wywozie nieczystości stałych,

f.       odbiorze wód zaolejonych z jednostek,

g.      postój jachtów przez okres zimy,

h.      wynajem kwater dla rybaków zamiejscowych na okres remontu jednostek rybackich
oraz dla innych gości,

i.        wynajem miejsca na postój przyczep łodziowych/jachtowych

j.        inne usługi wyszczególnione w treści cennika.

 1. „Doba” – obejmuje 24h, liczonych od momentu rozpoczęcia operacji wydokowania jednostki na miejsce postojowe aż do momentu zwodowania jednostki, przy czym każda rozpoczęta doba liczy
  się jako pełna; przy wynajmie kwater dla rybaków doba oznacza dobę hotelową, która rozpoczyna
  się od godz. 12.00 pierwszego dnia i kończy o godz. 10.00 dnia ostatniego;
 2. „Miesiąc” – miesiąc kalendarzowy;
 3. „Statek” – każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej;
 4. „Jacht” – „statek wodny służący uprawiania żeglugi w celach turystycznych, sportowych, reprezentacyjnych”;
 5. „Statki pełniące specjalną służbę państwową” – to statki hydrograficzne, dozorze, pożarnicze, telekomunikacyjne, celne, sanitarne, szkolne, pilotowe używane wyłącznie do ratowania życia
  na morzu lub do łamania lodu;
 6. „Miejsce wykorzystywania działalności gospodarczej” – wyznaczone przez MZP Jastarnia miejsca na terenie portu przeznaczone na prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej;
 7.  „Opłata postojowa” – opłata za postój statku dłuższy niż konieczny do wykonania prac remontowych;
 8. „Miejsce postojowe” – wyznaczone przez MZP Jastarnia miejsce dla statku przy elemencie infrastruktury portowej oraz miejsce na postój przyczepy podłodziowej.
 9. „Sala konferencyjna” – pomieszczenie o powierzchni 60 m2, służące do organizowania bankietów, przyjęć i konferencji, wyposażone w 11 stołów i 44 krzeseł, z możliwością korzystania z szatni oraz Internetu bezprzewodowego”;
 10. „Obręb żurawia” – teren wokół żurawia stacjonarnego STB PANDA o promieniu równym długości ramienia żurawia;
 11. „Sezon żeglarski” – okres od 01.05. do 30.09.
 12. „Sezon zimowy” – okres od 15.09. do 30.04.
 13. „Rezydent” – osoba, która dokonała opłaty o której mowa w §22 art. Ust. 1 i 2, zawierający umowy na postój jachtów w sezonie żeglarskim na okres miesięczny lub na cały sezon żeglarski.

 

§3.

 

Stawki opłat w cenniku podawane są w złotych polskich. Do stawek opłat podawanych w kwotach netto, doliczony zostanie podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II – UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG PORTOWYCH

 

§4.

 

Zawarcie umowy na świadczenie usług portowych następuje bądź w momencie

określonym w umowie bądź z momentem rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z usług

portowych świadczonych przez MZP Jastarnia.

 

§5.

Czas obowiązywania umowy.

 

1.      Umowa o świadczenie usług portowych może zostać zawarta na piśmie na czas oznaczony lub

na czas nieoznaczony. Umowa zawarta ustnie jest ważna jeżeli MZP Jastarnia przystąpi do

świadczenia usług.

2.      Statki, dla których MZP Jastarnia wyznaczy stałe miejsca postojowe korzystają z usług portowych w drodze umowy zawartej na czas  oznaczony, tj. do czasu zakończenia korzystania z usług portowych świadczonych przez MZP Jastarnia.

 

§6.

Zasady naliczania opłat.

 

1.      Rodzaj i wysokość opłat za usługi portowe wraz ze szczegółowymi zasadami ich naliczania są

określone w Cenniku – ROZDZIAŁ IV.

2.      Opłaty za usługi portowe dla Użytkowników korzystających z nich przez czas nieokreślony

rozliczane są zgodnie z Cennikiem w terminach określonych w § 7 zarządzenia.

3.      Opłaty za usługi portowe dla Użytkowników korzystających z nich przez czas określony z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 6 płatne

są gotówką lub za pośrednictwem przelewu niezwłocznie po zakończeniu świadczonych usług na podstawie wystawionej przez MZP Jastarnia faktury VAT.

4.      W przypadku postoju jachtów na wodzie w Marinie Jachtowej w okresie sezonu żeglarskiego płatność dokonywa jest z góry za deklarowany okres postoju.

5.      W przypadku innych usług o charakterze ciągłym trwającym co najmniej miesiąc płatność

następuje z góry za każdy miesiąc kalendarzowy.

6.      W przypadku postoju jachtów na okres zimowy, opłata za usługę określoną w § 21 zarządzenia płatna jest w 2 ratach:

a/       1 rata – płatna  w ciągu 15 dni od dnia rozpoczęcia postoju za okres postoju do dnia 31.XII

b/      2 rata – płatna do dnia 15.I za okres do końca deklarowanego okresu postoju.

W przypadku nie uregulowania należnych rat, MZP Jastarnia ma prawo żądania usunięcia jachtu z miejsca postojowego.

7.      Opłata za wynajem miejsca postojowego dla przyczepy łodziowej/jachtowej naliczona jest z góry za cały deklarowany okres wynajmu, przy czym minimalny czas wynajmu to jedna doba.

 

 

 

 

 

§7.

Termin płatności

 

 1. Terminy płatności opłat kwartalnych dla użytkowników zawierających umowę na czas nieokreślony w danych roku są następujące:

·         Za pierwszy kwartał                                do 15 kwietnia,

·         za drugi kwartał                                       do 15 lipca,

·         za trzeci kwartał                                      do 15 października

·         za czwarty kwartał                                  do15 stycznia następnego roku.

 

 1. Terminy opłat bieżących określone są w fakturach wystawionych przez MZP Jastarnia.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty faktury w podanym terminie na rachunek bankowy
  MZP Jastarnia.
 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy
  MZP Jastarnia.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą faktury w całości lub części MZP Jastarnia zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych.

 

§8.

 

      Należności z tytułu opłat za usługi portowe na rzecz MZP Jastarnia winny być uregulowane po

      otrzymaniu faktury lub paragonu w terminie na niej wskazanym, na konto Banku PEKAO S.A.

      V/o Gdańsk, Filia nr 4 w Jastarni; Nr rachunku: 83 1240 2920 1111 0010 2023 9120.

 

§9.

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy

 

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na czas nieoznaczony z zachowaniem kwartalnego okresu wypowiedzenia, skutkującego na ostatni dzień kwartału.
 2. Wypowiedzenie umowy przez stronę jest skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej
  i przesłania go drugiej stronie listem poleconym lub doręczenia osobiście.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy w zakresie obowiązku uiszczenia opłat przez powyżej 30 dni od dnia wymagalności, z zastrzeżeniem postanowienia
  § 6 pkt. 6, MZP Jastarnia może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu do zapłaty.

 

§10.

Bezumowne korzystanie

 

 1. W przypadku jeżeli Użytkownik korzysta z usług portowych świadczonych przez MZP Jastarnia bez zgody MZP Jastarnia, po rozwiązaniu umowy lub bez zawarcia umowy zobowiązany jest on do bezzwłocznego zaprzestania korzystania z usług portowych oraz zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z usług portowych według stawek określonych w cenniku
  (ROZDZIAŁ VI).
 2. W razie niezaprzestania przez Użytkownika korzystania z usług portowych, MZP Jastarnia może wystąpić na drogę sądową w celu nakazania Użytkownikowi zaniechania takich działań.

 

 

ROZDZIAŁ III – MIEJSCA POSTOJOWE I MIEJSCA

WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

§11.

Miejsca postojowe.

 

 1. MZP Jastarnia wyznacza statkom stałe lub tymczasowe miejsca postojowe dla przeprowadzenia

prac remontowych.

 1. Miejsca postojowe mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać miejsca postojowego dla innych celów, naruszających porządek umowy.
 2. Miejsca postojowe dla przyczep wyznacza bosman mariny. Wynajem miejsca nie oznacza zawarcia umowy przechowania. MZP Jastarnia nie odpowiada za ewentualne straty oraz dewastacje lub utratę przyczepy. MZP nie świadczy co do stawianych przyczep usługi ich dozoru.

 

§12.

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej MZP Jastarnia wyznacza po zawarciu przez strony pisemnej umowy regulującej warunki udostępnienia miejsca.

 

ROZDZIAŁ IV – CENNIK

 

§13.

 

Na podstawie art.7-9 ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r.
(Dz. U. Nr 9, poz. 44 z 1997 r. z póz. zm.) wprowadza się Cennik Usług Portowych.

Opłaty te pobierane są w zależności od rodzaju statku, jego masy, długości całkowitej oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.

 

§14.

 

Wysokość opłat dla statków:

 

 1. Slipowanie na stanowisko postojowe:

 

a/ kutry o wadze do 20T                         620 zł / netto

b/ kutry o wadze do 40T                         720 zł / netto

c/ kutry o wadze do 65T                         825 zł / netto

 

 1. Slipowanie awaryjne do jednej godziny:

 

a /kutry o wadze do 20T                         310 zł / netto

b/ kutry o wadze do 40T                         410 zł / netto

c/ kutry o wadze do 65T                         515 zł / netto

     

UWAGA!!!  Za każdą następną godzinę po 105 zł / netto.

 

§15.

 

Opłata postojowa za postój statków na doku za każdą dobę 88 zł / netto

 

§16.

 

Praca żurawia słupowego (udźwig do 6,3T):

 

a/ wyciągnięcie jednostki z wody                                               52 zł / netto

b/ opuszczenie jednostki na wodę                                              52 zł / netto

c/ postój jednostki w obrębie żurawia na czas remontu, za każdą dobę            11 zł / netto

 

§17.

 

Inne opłaty:

 

a/ Postój jednostki na stanowisku do mycia kadłubów Karcherem                  36 zł / godzina / netto

b/ Wypożyczenie kompresora śrubowego AIR PRESS CDRY 10D/10   10 Bar               47 zł / doba / netto    

c/ Wypożyczenie rusztowań                                                                              31 zł / doba / netto

d) Wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora                                   85 zł /godzina / netto

 

§18.

 

Wynajem kwater:

 

a/ dla załóg rybackich, zamustrowanych na statku remontowym w porcie, w czasie trwania

    remontu.                                                                                  42 zł /os/doba / brutto

b/ dla pozostałych gości w okresie 01.05-31.08                         68 zł /os/doba / brutto

c/ dla pozostałych gości w pozostałym okresie roku                  52 zł /os/doba / brutto

d/ dodatkowa osoba w pokoju w okresie 01.05-31.08                37 zł /os/doba / brutto

e/ dodatkowa osoba w pokoju w pozostałym okresie roku         26 zł /os/doba / brutto

 

W przypadkach określonych w odpowiednich przepisach miejscowych do stawki określonej

powyżej doliczana będzie opłata miejscowa w wysokości zgodnej z odpowiednią uchwałą

Rady Gminy Jastarnia.

 

§19.

 

Wynajem sali konferencyjnej:

 

a/ poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 do 16:00    210 zł / dzień / netto

b/ sobota – niedziela                                                     210 zł / dzień / netto

 

W celu wynajmu sali konferencyjnej niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy z MZP Jastarnia.

 

§20.

 

Opłaty dodatkowe obowiązujące właścicieli łodzi korzystających z infrastruktury Mariny Jachtowej w Jastarnia oraz zimujący łodzie na terenie MZP Jastarnia:

 

a/ toaleta                                                                 3,00 zł / brutto

b/ prysznic                                                              6,50 zł / brutto

c/ jednorazowe ładowanie akumulatora               35,00 zł / brutto

d/ zapełnienie pojemnika śmieci o poj. 240 l.      30,00 zł / brutto

e/ zapełnienie kontenera na śmieci do 1,1 litra   130,00 zł / brutto

f/ jednorazowe napełnienie zbiornika wodą         20,00 zł / brutto

g/ żeton służący opłaceniu dostępu do energii elektrycznej na potrzeby jednostki pływającej
   (do 6 kwh,   1 kwh – 2000 impulsów)               30,00 zł / brutto

h/ podłączenie energii elektr. w trakcie remontu jachtu w trakcie zimowania 30,00 zł / brutto/dobę

i/ wynajem miejsca na postój przyczepy podłodziowej  10,00 zł /doba / netto. W przypadku wynajmu miejsca postojowego na okres sezonu żeglarskiego MZP Jastarnia udziela rabatu 10%

 

§21.

 

 1. Opłata za postój jachtu na terenie MZP Jastarnia na wyznaczonym miejscu postojowym zlokalizowanym na lądzie na okres sezonu zimowego tj. od 15.10 do 30.04. (ewentualny postój przez okres całego roku) liczona jest jako iloczyn ilości miesięcy postoju oraz 30% z wartości miesięcznej opłaty postojowej w sezonie żeglarskim (określonej w § 22 ust.1) w zależności od długości jachtu.
 2. Opłata za postój jachtu na terenie Mariny Jachtowej w Jastarni na okres sezonu zimowego na wodzie wynosi 1 zł za 1 m bieżący długości jednostki pływającej za dobę.

Postój na wodzie w sezonie zimowym, możliwy jest jedynie na ryzyko armatora i przy zapewnieniu ciągłej opieki nad jachtem przez załogę lub armatora.

 

§22.

 

Opłaty za postój jachtów w Marinie Jachtowej w Jastarni na wodzie w sezonie żeglarskim
(tj. od 1 maja do 30 września) ustalane są w zależności od długości jachtu i wynoszą odpowiednio:

 

1)      opłaty miesięczne:

 

- do 6 mb                                     525 zł/miesiąc

- od 6,01 do 8 mb                                    600 zł/miesiąc

- od 8,01 do 10 mb                      825 zł/miesiąc

- od 10,01 do 12 mb                    1 200 zł/miesiąc

- od 12,01 do 16 mb                    1 500 zł/miesiąc

- od 16,01 do 20 mb                    2 250 zł/miesiąc

- powyżej 20 mb                          2 250 zł/miesiąc + 30 zł/miesiąc za każdy metr powyżej 20 mb

 

2)      Opłaty za postój w okresie całego sezonu żeglarskiego (tj. od 01.05 do 30.09):

 

- do 6 mb                                     1 350 zł/sezon

- od 6,01 do 8 mb                                    1 800 zł/sezon

- od 8,01 do 10 mb                      2 700 zł/sezon

- od 10,01 do 12 mb                    3 750 zł/sezon

- od 12,01 do 16 mb                    6 750 zł/sezon

- od 16,01 do 20 mb                    10 125 zł/sezon

- powyżej 20 mb                          10 500 zł/sezon + 150 zł/sezon za każdy metr powyżej 20 mb

 

3). W przypadku postojów krótszych niż miesiąc opłata, w zależności od długości jachtu wynosi:

       

- do 6 mb                                     26 zł/doba

- od 6,01 do 8 mb                                    26 zł/doba

- od 8,01 do 10 mb                      36 zł/doba

- od 10,01 do 12 mb                    42 zł/doba

- od 12,01 do 16 mb                    62 zł/doba

- od 16,01 do 20 mb                    83 zł/doba

- powyżej 20 mb                          83 zł/doba + 2 zł/doba za każdy metr powyżej 20 mb

 

UWAGI:

 

1.      Do opłaty postojowej nie wliczone są opłat za toalety i prysznice.

 

2.      Łodzie historyczne należące do stowarzyszenia „Pòmérank” uiszczają opłatę za postój łodzi w okresie całego sezonu żeglarskiego (tj. od 01.05 do 30.09)w wysokości 30% stawki z § 22 pkt. 2 lub 1 w zależności od długości łodzi.

 

3.      Rezydenci, w przypadku opuszczenia stanowiska postoju są zobowiązani do zgłoszenia terminu powrotu kierownikowi lub bosmanowi MZP. W tym terminie MZP Jastarnia jest upoważniony do zawierania umów na krótkotrwały postój jednostki w miejscu postoju rezydenta z innymi użytkownikami portu.

 

4.      Nie zgłoszenie przez rezydenta terminu powrotu upoważnia do dysponowania jego miejscem przez MZP Jastarnia.

 

 

 

§23.

 

Opłata z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dostawę wody słodkiej i kanalizacji pobierana jest

według wskazań indywidualnego wodomierza i wynosi 9,40 zł brutto za 1m3 pobieranej wody słodkiej. W przypadku wzrostu cen wody słodkiej i kanalizacji u dostawcy, powyższa opłata będzie ulegała zmianie.

 

§24.

 

Stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych lub kontenerów na terenie MZP Jastarnia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:

 

1)      Działalność prowadzona w okresie sezonu letniego t. j. od 16 czerwca do 15 września:

a/       za każdy m2 do 30 m2                                                 -   45,32 zł/m2 miesięcznie / netto

b/      za każdy następny m2 powyżej 30 m2 do 100 m2       -   11,33 zł/m2 miesięcznie / netto

 

2)      Działalność prowadzona w okresie od 16 września do 15 czerwca:

a/       za każdy m2 do 30 m2                                       -   13,22 zł/m2 miesięcznie / netto

b/      za każdy następny m2 powyżej 30 m2               -    0,12 zł/m2  miesięcznie / netto       

 

W celu wynajmu niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy z MZP Jastarnia.

 

§25.

 

Stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej na terenie MZP Jastarnia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:

 

1)      Działalność prowadzona w okresie sezonu letniego t. j. od 16 czerwca do 15 września:

a/       za każdy m2 do 30 m2                                                 -   29,42 zł/m2 miesięcznie / netto

b/      za każdy następny m2 powyżej 30 m2 do 50 m2         -   13,51 zł/m2 miesięcznie / netto

c/       za każdy następny m2 powyżej 50 m2 do 100 m2       -     6,64 zł/m2 miesięcznie / netto

d/      za każdy następny m2 powyżej 100 m2 do 1.000 m2  -     0,69 zł/m2 miesięcznie / netto

e/       za każdy następny m2 powyżej 1.000 m2                   -     0,34 zł/m2 miesięcznie / netto

 

 

2)      Działalność prowadzona w okresie od 16 września do 15 czerwca:

a/       za każdy m2 do 100 m2                                                 -   1,25 zł/m2 miesięcznie / netto

b/      za każdy następny m2 powyżej 100 m2 do 1.000 m     -   0,24 zł/m2  miesięcznie / netto

c/       za każdy następny m2 powyżej 1.000 m2                     -   0,12 zł/m2 miesięcznie / netto 

 

W celu najmu powierzchni użytkowej niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy z MZP Jastarnia.

 

§26.

 

W przypadku o którym mowa w §10 niniejszego zarządzenia pobierane są opłaty za bezumowne korzystanie z usług portowych w wysokości określonej powyżej w paragrafach od 13 do 25,
powiększone o karę umowną w wysokości 100% tych opłat. MZP Jastarnia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

 

 

§27.

 

Nie pobiera się opłat za usługi portowe od jednostek pływających Marynarki Wojennej,

Straży Granicznej i Policji oraz statków pełniących specjalna służbę państwową.

 

 

 

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I PRZEJŚCIOWE

 

§28.

 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Kodeks Cywilny oraz innych ustaw.

 

§29.

 

Ogólne Warunki Umowy oraz Cennik Usług Portowych świadczonych przez Miejski Zarząd

Portu Jastarnia zwane w treści niniejszego dokumentu jako MZP Jastarnia obowiązuje od dnia:
29 kwietnia 2011 r.

 

 

 

 

Jastarnia, dnia 24 lipca 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Nowacki 26-07-2012 21:04:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Nowacki 26-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Nowacki 26-07-2012 21:04:17